Luk annoncen

Lektioner om beskyttelse af personoplysninger

Følgende oplysninger gives i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27.4.2016. april XNUMX om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og fri udveksling af sådanne oplysninger, eller GDPR for kort (General Data Protection Regulation) (i det følgende benævnt "GDPR").

Administrator identitet: TEXT FACTORY s.r.o., registreret hjemsted Brno, Durďákova 336/29, Černá Pole, postnummer: 613 00, ID-nummer: 06157831, registreret ved Regional Court i Brno, afdeling C, fil 100399 kun som "herefteradministrator").

Administratorens kontaktoplysninger: postadresse: Brno, Durďákova 336/29, Černá Pole, postnummer: 613 00, e-mail: info@textfactory.cz.

Formålet med behandling af personoplysninger: Nødvendigheden af ​​at sikre autorisation af besøgende på websteder drevet af TEXT FACTORY s.r.o. til at bidrage aktivt til offentliggjorte artikler eller i diskussionsfora og udøve TEXT FACTORY s.r.o.s rettigheder som administrator af disse diskussionsfora baseret på TEXT FACTORY s.r.o.s legitime interesser iht. til artikel 6, stk. 1, litra f) GDPR og for at opfylde juridiske forpligtelser (artikel 6, stk. 1, litra c) GDPR).

De juridiske årsager til behandlingen af ​​personoplysninger er hovedsageligt givet af administratorens interesse i korrekt afvikling af diskussioner og bidrag uden at krænke offentlig ret eller andre personers rettigheder, ved at udøve retten til kun at godkende udvalgte bidrag, retten til at slette bidrag , især hvis bidragene i diskussionen ville være i strid med lovbestemmelser, de ville indeholde vulgære eller obskøne udtryk og fornærmelser, udtryk for aggression og ydmygelse, de ville fremme enhver form for diskrimination (især race, national, religiøs, på grund af køn) , sundhedsstatus), ville de gribe ind i retten til at beskytte fysiske personers personlighed og retten til at beskytte juridiske enheders navn, omdømme og privatliv, de ville henvise til servere, der indeholder warez, pornografi eller indholdet af kaldet "deep web", konkurrerende medier, eller de ville danne reklamebudskaber eller henvise til e-butikker osv.. Administratoren har som administrator ret til at forbyde i tilfælde af gentagne overtrædelser af vilkårene og betingelserne for den diskuterende at permanent bidrage til diskussionerne og forummet, og derfor er forudgående tilmelding nødvendig.

Til dette formål behandler administratoren din:

 • identifikationsdata (navn, efternavn),
 • kontaktoplysninger (e-mailadresse),
 • data om IP-adressen på den fysiske persons enhed som kommentator, hvorfra han loggede ind.
 • hvis disse data blev givet.

Levering af personoplysninger til det angivne formål er ikke et juridisk eller kontraktligt krav, der er nødvendigt for indgåelse af nogen kontrakt. Du er derfor ikke forpligtet til at afgive personoplysninger til administratoren. Men hvis du ikke afgiver personoplysninger til behandling, vil det ikke være muligt at behandle din anmodning vedrørende muligheden for (a) aktivt at bidrage til offentliggjorte artikler eller inden for diskussionsfora på hjemmesider, der drives af TEXT FACTORY s.r.o.

Personoplysninger behandles automatisk, men kan også behandles manuelt. I forbindelse med behandling af personoplysninger med det formål at muliggøre køb/salg inden for internetbasaren, er du dog ikke genstand for nogen beslutning baseret udelukkende på automatiseret behandling, som ville have nogen retsvirkninger for dig eller væsentligt påvirke dig i evt. anden vej.

Kategori af modtagere af behandlede personoplysninger: kun admin. Administratoren har ikke til hensigt at overføre personoplysninger til et tredjeland uden for EU. Administratoren har ret til at overlade behandlingen af ​​personoplysninger til en databehandler, der har indgået en behandlingskontrakt med administratoren og giver tilstrækkelige garantier for beskyttelsen af ​​dine personoplysninger.

Periode for opbevaring af personlige data: Administratoren gemmer personlige data i en periode på 5 år fra tidspunktet for deres levering.

Dine rettigheder som registreret i forbindelse med behandling af personoplysninger:

Ret til adgang til persondata

Du har ret til at anmode om bekræftelse fra administratoren om, hvorvidt dine personoplysninger behandles af administratoren. Hvis dine personoplysninger behandles, har du også ret til at få adgang til dem sammen med følgende oplysninger om:

 • behandlingsformål;
 • kategorier af berørte personoplysninger;
 • modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysninger er blevet eller vil blive gjort tilgængelige for;
 • den planlagte periode, for hvilken personoplysninger vil blive opbevaret, eller hvis det ikke kan bestemmes, de kriterier, der anvendes til at bestemme denne periode;
 • eksistensen af ​​retten til at anmode administratoren om rettelse eller sletning af personoplysninger, begrænsning af deres behandling eller retten til at gøre indsigelse mod denne behandling;
 • retten til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden;
 • alle tilgængelige oplysninger om kilden til personlige data;
 • om der er tale om automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, om den anvendte procedure, samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan behandling.

Administratoren vil give dig en kopi af de behandlede personoplysninger. For det andet og hvert efterfølgende eksemplar er administratoren berettiget til at opkræve et rimeligt gebyr baseret på administrative omkostninger.

Ret til berigtigelse

Det er din ret at få administratoren til at rette unøjagtige personoplysninger om dig uden unødig forsinkelse. Under hensyntagen til formålene med behandlingen har du også ret til at supplere ufuldstændige personoplysninger, herunder ved at afgive en yderligere erklæring.

Retten til sletning (“retten til at blive glemt")

Du har ret til at få administratoren til at slette personoplysninger om dig uden unødig forsinkelse, hvis en af ​​følgende grunde er angivet:

 • personoplysningerne er ikke længere nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet;
 • du har trukket det samtykke tilbage, som dataene blev behandlet på grundlag af, og der er ingen anden juridisk grund til behandlingen;
 • personoplysninger blev behandlet ulovligt;
 • personoplysninger skal slettes for at overholde en juridisk forpligtelse;
 • personoplysninger blev indsamlet i forbindelse med udbuddet af informationssamfundstjenester.

Retten til sletning gælder ikke, hvis der gives en lovbestemt undtagelse, især fordi behandlingen af ​​personoplysninger er nødvendig for:

 • opfyldelse af en retlig forpligtelse, der kræver behandling i henhold til lovgivningen i Den Europæiske Union eller en medlemsstat, der gælder for den dataansvarlige;
 • til fastlæggelse, udøvelse eller forsvar af retskrav.

Ret til begrænsning af behandlingen

Du har ret til at få den dataansvarlige til at begrænse behandlingen af ​​personoplysninger i ethvert af følgende tilfælde:

 • du nægter nøjagtigheden af ​​de behandlede personoplysninger, vil behandlingen være begrænset til den tid, det tager for administratoren at verificere nøjagtigheden af ​​de personlige data;
 • behandlingen er ulovlig, og du nægter sletning af personoplysningerne og anmoder i stedet om begrænsning af deres brug;
 • administratoren har ikke længere brug for personoplysningerne til behandlingsformål, men du har brug for dem til fastlæggelse, udøvelse eller forsvar af juridiske krav;
 • du har gjort indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1 i GDPR, indtil det er blevet verificeret, om administratorens legitime grunde opvejer dine legitime grunde.

Hvis behandlingen er blevet begrænset, må personoplysninger, med undtagelse af deres opbevaring, kun behandles med dit samtykke, eller med det formål at fastlægge, udøve eller forsvare retskrav, eller med det formål at beskytte rettighederne for en anden fysisk eller juridisk person eller af hensyn til vigtige offentlige interesser i Den Europæiske Union eller en medlemsstat.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at få administratoren til at overføre dine personoplysninger automatisk baseret på dit samtykke til en anden administrator i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Når du udøver din ret til dataportabilitet, har du ret til at få persondata overført direkte fra en dataansvarlig til en anden, hvis det er teknisk muligt.

Som genstand for personoplysninger kan du til enhver tid udøve dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af ​​personoplysninger ved at kontakte administratoren på postadressen: Brno, Durďákova 336/29, Černá Pole, postnummer: 613 00, via e-mail på adressen: info@textfactory.cz.

Metode til at give information

Administrator giver oplysninger i skriftlig form. Hvis du kontakter administratoren elektronisk på dennes e-mailadresse, vil oplysningerne blive givet til dig elektronisk, medmindre du anmoder om at få dem udleveret i papirform.

Administratoren giver alle meddelelser og erklæringer vedrørende de udøvede rettigheder gratis hurtigst muligt, dog senest inden for en (1) måned fra udøvelsen af ​​retten. Administrator er berettiget til at forlænge den således fastsatte frist med to (2) måneder, hvis det er nødvendigt og af hensyn til kompleksiteten og antallet af ansøgninger. Administratoren er forpligtet til at informere den registrerede om forlængelsen af ​​den fastsatte periode, herunder begrundelsen.

Administratoren forbeholder sig retten til at opkræve dig et rimeligt gebyr under hensyntagen til de administrative omkostninger forbundet med at give de ønskede oplysninger, eller at nægte at efterkomme anmodningen, hvis dine rettigheder udøves urimeligt eller uforholdsmæssigt, især fordi de gentages.

Ret til at klage

Du kan indgive en klage vedrørende administratorens eller modtagerens personlige datas aktiviteter skriftligt til administratorens postadresse Brno, Durďákova 336/29, Černá Pole, Postnummer: 613 00, via e-mail til adressen: info@textfactory. cz, personligt i administratorens hovedkvarter. Det skal klart fremgå af klagen, hvem der indgiver den, og hvad dens genstand er. I modsat fald, eller hvis det er nødvendigt for at behandle klagen, vil administratoren opfordre dig til at udfylde en sådan klage inden for den angivne frist. Hvis reklamationen ikke er gennemført, og der er en mangel, der forhindrer den i at blive drøftet, kan den ikke behandles. Fristen for at behandle en klage er 30 kalenderdage og begynder den første hverdag efter dens aflevering. Klager behandles uden unødigt ophold.

Uden at det berører andre former for juridisk eller retlig beskyttelse, har du ret til at indgive en klage til Kontoret for Beskyttelse af Personlige Data, der er baseret i Plk. Sochora 27, Prag 7, Postnummer: 170 00, telefonnummer +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, hvis du mener, at behandlingen af ​​dine personlige data overtræder nogen af ​​bestemmelserne i GDPR.

.